Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities 1.

Offerte: Alle aanbiedingen van de Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. 2. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever. 3. Opdracht: De dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden. 4. Fotograaf: Richarno Bohr / Bohrphotografix (KvK 77803825), tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. 5. Opdrachtgever: De (rechts)persoon of personen waarmee Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. 6. Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 7. Schriftelijk: Elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever. 8. Gebruik: Verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912. 9. Aw: Auteurswet 1912. 10. Werkdag: Een weekdag tellende vanaf maandag tot en met vrijdag.

 

Artikel 2 – Identiteit van de rechtspersoon

1. Bohr Photografix is gevestigd aan Zandzuiger 74, 1333 HD te Almere, Nederland (KvK nummer: 77803825; BTW nummer: NL003241972B22) en wordt hierna ook “Bohrphotografix”, “wij” of “Fotograaf” genoemd. 2. Bohr Photografix is bereikbaar voor contact middels email-adres info@bohrphotografix.nl, digitaal formulier of postadres Zandzuiger 74, 1333 HD te Almere.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overige overeenkomsten die worden gesloten tussen Bohrphotografix en Opdrachtgevers Met het sluiten van een overeenkomst of aangaan van een rechtsbetrekking gaat de Opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden. 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing bij het bezoeken van de website van Bohrphotografix in zoverre haar bepalingen betrekking hebben op handelingen die eventueel leiden tot het sluiten van een overeenkomst met Bohrphotografix 3. Bohrphotografix behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een eventuele voorgenomen wijziging in algemene voorwaarden zal uiterlijk 7 dagen van te voren kenbaar worden gemaakt aan bestaande Opdrachtgevers van Bohrphotografix. 4. Bohrphotografix rekent tot haar bestaande Opdrachtgevers zij die Opdrachtgever zijn geworden van Bohrphotografix door middel van het sluiten van een overeenkomst of anderzijds een rechtsbetrekking met Bohrphotografix zijn aangegaan. 5. Bij enig bezwaar tegen de gewijzigde algemene voorwaarden heeft de bestaande Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen via een van de contactmogelijkheden die kenbaar zijn gemaakt op de website van Bohrphotografix en onder Artikel 2(2), met inachtname van de gestelde termijnen genoemd in Artikel 14. 6. Indien de gestelde termijnen zoals bedoeld in het voorgaande lid niet in acht worden genomen en enige overeenkomst als gevolg daarvan niet tijdig wordt beëindigd danwel opgezegd en de Opdrachtgever blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruikmaken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde Algemene voorwaarden – Bohrphotografix – algemene voorwaarden vanaf dat moment op iedere (toekomstige en bestaande) overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Bohrphotografix van toepassing.

 

Artikel 4 – Aanbod 1.

Producten en/of diensten inclusief de vermelde prijzen aangeboden door Bohrphotografix middels offerte of prijslijst gelden als een vrijblijvend aanbod dat door de Opdrachtgever kan worden aanvaard. 2. Het aanbod van Bohrphotografix bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Een kennelijke vergissing in het aanbod bindt Bohrphotografix niet. 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest een aanbod haar geldigheid 30 dagen na datum van verzending door de Fotograaf. 4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in werkzaamheden of prijsstijging in grondstoffen en/of te gebruiken materialen. Fotograaf zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst en/of aanvaarding van de opdracht

1. Een overeenkomst, inclusief de duurovereenkomst, tussen Bohrphotografix en de Opdrachtgever komt tot stand door aanbod van Bohrphotografix en schriftelijke aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet schriftelijk het aanbod aanvaard, maar wel anderzijds zijn instemming kenbaar maakt of Fotograaf redelijkerwijs mag begrijpen uit de handelingen of toezeggingen van Opdrachtgever dat deze laatste zijn instemming kenbaar maakt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwt. 2. Fotograaf behoudt zich het recht voor de opdracht te weigeren na aanvaarding, indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar of onmogelijk maken. 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse schriftelijke instemming worden gewijzigd. In dat geval is Fotograaf gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Artikel 6 – Beëindiging of wijziging van de overeenkomst

1. Overeenkomsten tussen Bohrphotografix en haar Opdrachtgevers worden beëindigd op de wijze beschreven in Artikel 14.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de Fotograaf

1. Bohr Photografix verplicht zich om na het sluiten van de overeenkomst de opdracht volgens afspraak uit te voeren en eventuele daaruit voortvloeiende producten te leveren binnen de termijnen genoemd in Artikel 11. 2. Bohrphotografix draagt zorg om het product in goede staat te leveren aan de Opdrachtgever en zich in te spannen het product af te leveren in de stijl en bewerking die Opdrachtgever redelijkerwijs van Fotograaf mag verwachten. 3. Bohrphotografix onthoudt zich van het leveren van producten aan de Opdrachtgever die een kennelijk gebrek bevatten.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. Bij het sluiten van een overeenkomst verplicht de Opdrachtgever zich om aan haar ontstane betalingsverplichting te voldoen, overeenkomstig met Art. 12 van deze algemene voorwaarden. 2. Opdrachtgever is verplicht Fotograaf te faciliteren in het uitvoeren van de opdracht dan wel niet te belemmeren in de uitvoering van de Opdracht.

 

Artikel 10 – Prijzen

1. De prijzen van het aanbod van Bohrphotografix zoals kenbaar gemaakt op onze website zijn exclusief BTW. Algemene voorwaarden – Bohrphotografix – 2. De prijzen bedoeld onder lid 1 van dit Artikel kunnen te allen tijde door Bohrphotografix gewijzigd worden. 3. De aankoopprijs van een product of dienst van Bohrphotografix wordt definitief bij het verrichten van een betalingshandeling en/of anderzijds sluiten van een overeenkomst. 4. De Opdrachtgever kan na een prijswijziging zoals bedoeld in lid 2 van dit Artikel geen beroep doen op een eerder kenbaar gemaakte prijs zolang de betalingshandeling niet is verricht en/of er geen overeenkomst tot stand is gekomen met Bohrphotografix alvorens de prijswijziging kenbaar is gemaakt. 5. Eventuele algemene kortingen op de prijzen zoals bedoeld in lid 1 van dit Artikel, worden kenbaar gemaakt op de website. 6. Eventuele algemene of persoonsgebonden kortingen worden in ieder geval aangeboden voordat de betalingshandeling plaatsvindt en/of de overeenkomst met Bohrphotografix tot stand is gekomen. 7. Bohrphotografix behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren bij duurovereenkomsten met bestaande Opdrachtgeveren. 8. Een eventuele voorgenomen wijziging zal uiterlijk 7 dagen van te voren kenbaar worden gemaakt aan bestaande Opdrachtgevers van Bohrphotografix. 9. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om op grond van een prijswijziging de duurovereenkomst met Bohrphotografix te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van hetgeen bepaald in Artikel 14.

 

Artikel 11 – Uitvoering van de opdracht

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt. 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. 3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.

 

Artikel 12 – Levering

1. Bohrphotografix hanteert, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschatte levertijden. 2. Online presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 21 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 3. De online presentatie blijft zes maanden gratis beschikbaar. Deze periode kan op verzoek kosteloos verlengd worden. 4. Fotograaf levert de foto’s door Opdrachtgever toegang te verschaffen tot een online gallery, te weten Pixieset. Bohrphotografix verstuurd een email naar het door de Opdrachtgever opgegeven emailadres, met daarin een link die toegang verschaft tot de online gallery. 5. Opdrachtgever mag het overeengekomen aantal foto’s kiezen uit de online gallery. 6. De geleverde foto’s zijn reeds door Fotograaf bewerkt. 7. Fotograaf levert géén raw foto’s en behoudt zich het recht voor een selectie te maken van de te leveren foto’s. 8. Elke wijziging in de bewerking van foto’s ná levering, brengt extra kosten met zich mee voor de Opdrachtgever. Fotograaf communiceert de extra kosten naar Opdrachtgever en verkrijgt diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor het aanbrengen van de wijzigingen en het in rekening brengen van de extra kosten, alvorens hij overgaat tot het aanbrengen van de wijzigingen. 9. Een wijziging in de bewerking kan tot 3 maanden na levering worden aangevraagd.

 

Artikel 13 – Portretrecht 1.

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders Algemene voorwaarden – Bohrphotografix – schriftelijk overeengekomen en nooit zónder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Dit in overeenstemming met de bepalingen van de AVG-wetgeving 2020. 2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie, echter nooit zónder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. Ook toestemming voor publicatie van werken wordt door beide partijen vastgelegd in een schriftelijke verklaring portretrecht. 4. Afwijkende of aanvullende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 5. Opdrachtgever geeft, met het geven van de opdracht, automatisch toestemming aan de Fotograaf om de digitale bestanden te bewaren op welk medium dan ook. Alle bewaarde bestanden zullen niet toegankelijk zijn voor derden en zullen onder de meest veilige omstandigheden opgeslagen worden. Dit geheel overeenkomstig met de bepalingen in de AVG-wetgeving 2020.

 

Artikel 14 – Auteursrecht

1. Op de foto’s is het auteursrecht van toepassing. 2. Het auteursrecht van de foto’s ligt ten alle tijden bij de Fotograaf, Bohrphotografix. 3. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden of bestanden waar anderzijds toegang tot is verstrekt door Fotograaf, op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door Fotograaf. 4. De Opdrachtgever heeft recht om de ontvangen digitale fotobestanden voor eigen gebruik te reproduceren.

 

Artikel 15 – Betaling, Incasso en facturering

1. Een betalingsverplichting voor de Opdrachtgever vloeit voort uit het sluiten van een overeenkomst met Bohrphotografix. 2. De betalingsverplichting wordt kenbaar gemaakt aan de Opdrachtgever door middel van facturering. 3. Facturering geschiedt digitaal en wordt verstuurd naar het e-mailadres dat door de Opdrachtgever is verstrekt aan Bohrphotografix. 4. Betaling vindt plaats middels een door Fotograaf toegestuurde betaallink waarbij het opeisbare bedrag dat voortvloeit uit de overeenkomst met Bohrphotografix wordt overgeschreven. 5. Indien tijdige betaling uitblijft behoudt Bohrphotografix zich het recht de uitvoering van de opdracht en de levering van het daaruit voortvloeiende product op te schorten totdat de betaling is voldaan. 6. Indien de opdracht reeds door Bohrphotografix is gedaan en/of enig daaruit voortvloeiend product is geleverd, maar de betaling door de Opdrachtgever is uitgebleven, stuurt Bohrphotografix éénmaal een schriftelijke betalingsherinnering. 7. Indien de Opdrachtgever niet uiterlijk binnen 7 dagen overgaat tot betaling na dagtekening van de betalingsherinnering geeft Bohrphotografix de opeisbare vordering uit handen aan een incassobureau. 8. Bijkomende kosten die ontstaan door het uit handen geven van een opeisbare vordering worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 16 Vouchers & Actie’s

1. De koop van de voucher geschiedt door betaling middels een door de Fotograaf toegezonden betaallink. 2. Vouchers worden digitaal verstuurd naar het door de klant of Opdrachtgever opgegeven emailadres. 3. Vouchers/Actie’s hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum en de afspraak voor een shoot dient binnen dit termijn plaats te vinden tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Na 1 jaar vervalt de waarde van de voucher. 4. Eventuele overwaarde van een voucher wordt niet uitgekeerd of bewaard wanneer de voucher wordt ingeleverd bij Fotograaf, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 5. Een voucher kan niet worden geretourneerd. 6. Een voucher is slechts geldig voor de fotoshoot of product vermeldt op de voucher tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Algemene voorwaarden – Bohrphotografix – 7. Een gepersonaliseerde voucher op naam is niet overdraagbaar aan een ander.

 

Artikel 17 – Herroepingsrecht

1. Bohrphotografix voert opdrachten op maat uit en levert gepersonaliseerde producten. Om deze reden kan Opdrachtgever zich niet beroepen op een eventueel herroepingsrecht.

 

Artikel 18 – Annuleren of verzetten afspraak

2. Indien het initiatief voor het annuleren van een afspraak bij de Opdrachtgever ligt, gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot eventuele restitutie van de aanbetaling of het gehele betaalde bedrag: a. Indien de afspraak tot maximaal 2 weken vóór de geboekte datum wordt afgezegd, verliest de Opdrachtgever de aanbetaling, maar restitueert Bohrphotografix het resterende betaalde bedrag. b. Indien de afspraak tot maximaal 1 week vóór de geboekte datum wordt afgezegd, restitueert Bohrphotografix 50% van het betaalde bedrag. c. Indien de afspraak binnen een termijn van 1 week vóór de geboekte datum wordt afgezegd, wordt het totale bedrag in rekening gebracht. 3. Geboekte afspraken mogen éénmaal kosteloos verzet worden, ongeacht de reden van verzetting. Hiervoor gelden de volgende termijnen: a. In geval van onvoorziene omstandigheden of een ander agendaconflict, mag de Opdrachtgever de afspraak tot 1 week vóór de geboekte datum éénmaal kosteloos verzetten. b. In geval van ziekte mag de Opdrachtgever de afspraak tot 24 uur vóór de geboekte datum éénmaal kosteloos verzetten. 4. Een verzette afspraak dient binnen een termijn van maximaal 3 maanden, tellende vanaf de oorspronkelijk geboekte datum, plaats te vinden. Indien de afspraak niet binnen deze termijn plaatsvindt behoudt Fotograaf zich het recht voor het volledige bedrag in rekening te brengen. 5. Bij een no-show behoudt de Fotograaf zich het recht voor het volledige bedrag in rekening te brengen. Fotograaf behoudt zich in zulks geval ook het recht voor om een nieuwe afspraak te weigeren. 6. Bij het verzetten van een afspraak zal de nieuwe afspraak altijd eenzelfde soort opdracht bevatten. 7. Indien de afspraak wordt afgezegd door Bohrphotografix, wordt de afspraak kosteloos verzet of wordt het betaalde bedrag gerestitueerd. 8. Het annuleren of verzetten van een afspraak dient schriftelijk te gebeuren via het contactformulier op de website of per mail naar info@bohrphotografix.nl

 

Artikel 19 – Privacy policy

1. Bohr Photografix behandelt, gebruikt en verwerkt alle aan haar verschafte persoonlijke informatie van haar (potentiële) Opdrachtgevers overeenkomstig de Privacy Policy die kenbaar is gemaakt op onze website en in zoverre noodzakelijk is om na te komen in onze verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst tot het leveren van een product of dienst. 2. Door gebruik te maken van onze website en het eventueel aangaan van een overeenkomst gaat de Opdrachtgever akkoord met hetgeen benoemd in lid 1 van dit Artikel.

 

Artikel 20 – Klachtenregeling

1. Een klacht onder deze klachtenregeling betreft een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst of geleverd product van Bohrphotografix en heeft betrekking op de rechten en plichten die voortvloeien uit een (potentiële) overeenkomst of (potentiële) relatie tussen Bohrphotografix en haar (potentiële) Opdrachtgeveren. 2. Een klacht kan door eenieder worden ingediend bij Bohrphotografix. 3. Een klacht wordt door Bohrphotografix in behandeling genomen op voorwaarde dat a. de klacht schriftelijk wordt ingediend via het klachtenformulier op de website van Bohrphotografix, of; Algemene voorwaarden – Bohrphotografix – b. de klacht via een schrijven wordt verstuurd naar het e-mailadres info@bohrphotografix.nl of het postadres van Bohrphotografix zoals genoemd onder Artikel 2(2). 4. Bohrphotografix verplicht zich om elke klacht die schriftelijk wordt ingediend op de wijzen onder lid 3 van dit artikel genoemd, in behandeling te nemen, daarop een schriftelijke reactie te geven en indien nodig in een passende oplossing danwel tegemoetkoming te voorzien op voorwaarde dat degene die een klacht indient Bohrphotografix voorziet van correcte contactgegevens zoals bedoeld in het volgende lid. 5. Degene die een klacht indient voorziet Bohrphotografix van correcte contactgegevens door de verplichte velden in het klachtenformulier in te vullen danwel in overig schrijven tenminste een naam, telefoonnummer of emailadres en omschrijving van de klacht mede te delen. 6. Bohrphotografix verstuurt binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging naar degene die de klacht heeft ingediend. 7. Bohrphotografix reageert binnen een termijn van maximaal 4 weken inhoudelijk op de klacht. 8. Bohrphotografix handelt de klacht binnen een termijn van maximaal 6 weken af. 9. De afhandelingstermijn kan verlengd worden met een maximum van 6 weken indien er aantoonbaar sprake is van overmacht aan de zijde van Bohrphotografix of indien de klacht redelijkerwijs niet binnen de onder lid 8 gestelde termijn afgehandeld kan worden. 10. Bohrphotografix is niet gehouden tot verdere afhandeling van de klacht als degene die de klacht heeft ingediend niet meer reageert op de pogingen tot afhandeling van de klacht van Bohrphotografix of geen eventuele noodzakelijke aanvullende informatie verschaft na uitdrukkelijk verzoek van Bohrphotografix. 11. De afhandeling van de klacht via deze klachtenregeling vervalt indien de klacht als geschil voor de rechter wordt gebracht. 12. Een ingediende klacht of bezwaar schort een betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 21 – Aansprakelijkheid

1. Bohr Photografix is slechts aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Bohrphotografix, of indien sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Bohrphotografix, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Bohrphotografix verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. 2. Aansprakelijkheid van Bohrphotografix voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen etc., is uitgesloten. 3. Bohrphotografix is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door de Opdrachtgever aan ons verstrekte onjuiste informatie en de Opdrachtgever vrijwaart Bohrphotografix tegen eventuele aanspraken van derden. 4. Bohrphotografix is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Bohrphotografix gegeven aanwijzingen en waarschuwingen en de Opdrachtgever vrijwaart Bohrphotografix tegen eventuele aanspraken van derden. 5. Bohrphotografix is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn. 6. Bohrphotografix is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Bohrphotografix of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Bohrphotografix gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst. 7. Enige aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 8. De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande leden gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Bohrphotografix. Zij kunnen hier een beroep op doen.

 

Artikel 22 – Intellectueel eigendom

1. De website en diensten van Bohrphotografix zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij Bohrphotografix en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze website of diensten zonder onze uitdrukkelijke toestemming Algemene voorwaarden – Bohrphotografix – openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik vrij van commerciële doelstellingen.

 

Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bohrphotografix is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met het Nederlands Recht en/of dienen als zodanig te worden geïnterpreteerd. 3. Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van of overeenkomsten met Bohrphotografix of die anderzijds verband houden met Bohrphotografix worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

×